Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym poniżej informujemy o gromadzeniu danych anonimowych i osobowych.

1.    Dostawca / osoba odpowiedzialna w rozumieniu ochrony danych

Ta strona internetowa jest usługą firmy

Gusti Leder Stores GmbH

Pettenkoferstraße 4b,

10247 Berlin

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031*

E-Mail: info@gusti-leder.de 

 

reprezentowany przez dyrektora biznesowego Felicity Pietsch

zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu rejonowego Berlin Charlottenburg

pod  HRB 181370 B

*Należy pamiętać, że nie jest to numer telefonu, pod którym można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

 

2.    Inspektor Ochrony Danych

WS Datenschutz GmbH

Anna Tiede, LL.B.
Dircksenstraße 51
D-10178 Berlin
Tel.: 030 / 88 72 07 88
Email: kontakt@ws-datenschutz.de

https://webersohnundscholtz.de

wpisana do rejestru handlowego sądu rejonowego w Berlin-Charlottenburg pod numerem HRB 185725 B

Dane kontaktowe w przypadku wszelkich pytań dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych oświadczeń o ochronie danych

Tel.: 030 88 72 07 88-4
Email: gusti-leder@ws-datenschutz.de 

 

3.    Organ nadzorczy

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, tel.: +49 30 13889-0, faks: +49 30 2155050, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

4.    Podstawy

Twoje dane osobowe (np. tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi ustawowymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO, Federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) i inne przepisy dotyczące danych - np. ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji (TTDSG) - są przez nas przechowywane i przetwarzane.

Zgodnie z RODO i innymi przepisami przetwarzanie i wykorzystywanie danych jest dozwolone tylko wtedy, gdy RODO lub inny przepis prawny wyraźnie na to zezwala lub jeśli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę (zakaz z zastrzeżeniem zgody). Zgodnie z tymi podstawami prawnymi przetwarzanie i wykorzystywanie danych jest dozwolone tylko wtedy, gdy

a)  osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;

c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;

d)   przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi;

f)     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W związku z tym wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w dopuszczalnym zakresie przetwarzania umowy lub jeśli wyrazili Państwo na to świadomą zgodę.

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych, w tym adresu i adresu e-mail, osobom trzecim. Wyjątkiem są nasi partnerzy serwisowi, którzy wymagają przekazania danych w celu realizacji stosunku umownego lub jeśli wyraźnie to zaznaczyliśmy. W tych przypadkach jednak zakres przekazywanych danych jest zawsze ograniczony do niezbędnego minimum.

5.    Anonimowe zbieranie danych

Zasadniczo możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez informowania nas, kim jesteś. Dowiadujemy się jedynie

- nazwę dostawcy usług internetowych

- strona internetowa, z której nas odwiedzasz (adres URL)

- strony naszej witryny, które odwiedzasz

- data i godzina pobrania oraz ilość przesłanych danych

- komunikat o udanym pobraniu

- typ i wersja przeglądarki komputera/urządzenia końcowego będącego wnioskodawcą

- system operacyjny komputera wnioskującego/urządzeń końcowych

- adresy IP komputera wnioskującego/urządzenia końcowego

Informacje te są analizowane wyłącznie w celach statystycznych. Jako indywidualny użytkownik pozostajesz anonimowy, a połączenie z Twoimi danymi osobowymi nie następuje, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub zachodzi jeden z wymienionych poniżej przypadków.

6.    Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej i ogólnego korzystania z naszych usług

Dane osobowe są przez nas gromadzone tylko wtedy, gdy podają je Państwo dobrowolnie i z własnej woli. Może to mieć miejsce np. podczas składania zamówienia lub rejestracji w usługach, do których wymagana jest rejestracja z danymi osobowymi (np. w przypadku zamówień, specjalnych promocji, konkursów, wysyłki newslettera lub podobnych). W takich przypadkach zbieramy tylko te dane, do których zbierania jesteśmy prawnie upoważnieni i które są absolutnie niezbędne do realizacji zamówionych przez Państwa usług (np. w przypadku zamówień będzie to z reguły imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail; w przypadku rejestracji do newslettera np. tylko adres e-mail). Jeśli pobieramy od Państwa dane osobowe (np. poprzez formularz kontaktowy lub formularz zamówienia), wówczas muszą Państwo kiedykolwiek podać tylko wymagane dane. Obowiązkowe pola danych są oznaczone gwiazdką. Wszystkie dodatkowe dane, które podają Państwo dobrowolnie, nie muszą być przez Państwa ujawniane. Jeśli mimo to podają Państwo te dane, to ujawniając je, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy również te dane zapisywali i przetwarzali w podanym celu; w niektórych przypadkach prosimy również o wyraźną zgodę na cele wynikające z prawa o ochronie danych, które wymagają wyraźnej zgody, którą oczywiście mogą Państwo wyrazić dobrowolnie, nie jest ona związana z żadnymi dalszymi wymogami i może być w każdej chwili odwołana na przyszłość.

Dla zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa Państwo danych, są one przesyłane w formie zaszyfrowanej za pomocą szyfrowania TLS. Ma to na celu uniemożliwienie niewłaściwego wykorzystania danych przez osoby trzecie. Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Zasadniczo dane nie są przekazywane do krajów trzecich, chyba że jesteśmy do tego uprawnieni i/lub zobowiązani przez prawo lub wyraziliście Państwo wyraźną wcześniejszą zgodę. Wówczas jednak i te przypadki są każdorazowo wyraźnie zaznaczane.

7.    Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

7.1  Cel przetwarzania danych

W ramach naszego procesu zamawiania przekazują nam Państwo na przykład swoje dane osobowe. Dane obowiązkowe oznaczone w tym kontekście "gwiazdką" to dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia z nami umowy. Oczywiście nie są Państwo zobowiązani do podawania swoich danych osobowych. Jednak bez przekazania wymaganych danych (w przypadku zamówienia np. adresu) nie możemy świadczyć żądanej przez Państwa usługi (np. realizacji umowy). W przypadku niektórych procedur płatności wymagamy niezbędnych danych dotyczących płatności, aby przekazać je zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Przetwarzanie Państwa danych wprowadzonych w procesie zamawiania odbywa się zatem zawsze w celu realizacji umowy.

7.2  Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1) b) DSGVO.

7.3  Kategorie odbiorców

Dostawca usług płatniczych, dostawca usług wysyłkowych, system zarządzania towarami, dostawcy (dropshipping, jeśli dotyczy).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. W szczególności żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, np. w celach reklamowych, bez Państwa wyraźnej zgody.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

• wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) DSGVO;

• jest to konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) DSGVO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem, np. instytucjom kredytowym w celu przetwarzania płatności wynikających z umowy lub, w przypadku niewykonania płatności wynikających z umowy, prawnikom i firmom świadczącym usługi prawne w celu egzekwowania prawa;

• w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) DSGVO; lub

• ujawnienie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. f) DSGVO i nie ma podstaw, aby przypuszczać, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych.

7.4  Okres przechowywania

Dane wymagane do realizacji umowy przechowujemy do czasu upływu ustawowych okresów rękojmi i ewentualnie umownych okresów gwarancyjnych.

Dane wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przechowujemy przez okresy określone przez prawo, regularnie dziesięć lat (por. § 257 HGB, § 147 AO).

Adresy e-mail, które otrzymujemy tylko w celu wysyłania biuletynów informacyjnych, są usuwane natychmiast po rezygnacji z biuletynu.

8.    Stosowanie plików cookie

Używamy plików cookies, aby wizyta na naszej stronie była atrakcyjna i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki lub po wylogowaniu (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera przy następnej wizycie (tzw. stałe pliki cookie). Te stałe pliki cookie są przechowywane przez różne okresy czasu. Gdy odwiedzisz naszą stronę internetową po raz pierwszy, pokażemy Ci okienko (zwane menedżerem plików cookie) z wyjaśnieniem plików cookie, których używamy. Po kliknięciu "Akceptuj", dajesz nam zgodę na korzystanie ze wszystkich plików cookie, wtyczek i usług opisanych w tym menedżerze plików cookie i powiązanych informacjach o prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć stosowanie plików cookie za pośrednictwem swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać prawidłowo, jeśli to zrobisz. Jeśli chcą Państwo dostosować zapisany już wybór plików cookie i tym samym cofnąć na przyszłość udzieloną w przeszłości zgodę, mogą Państwo ręcznie zarządzać ustawieniami dotyczącymi stosowania plików cookie w swojej przeglądarce, a także je usunąć. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie, przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej użytkownik zostanie ponownie poproszony o dostosowanie ustawień plików cookie. Szczegółowe instrukcje dotyczące dostosowania ustawień plików cookie dla najbardziej popularnych przeglądarek można znaleźć pod następującymi linkami:

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Apple Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/

9.  Usługi Google

a)               Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej będą przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Podczas odwiedzania tej strony internetowej, użytkownik zostanie poproszony o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z usługi Google Analytics lub jej odrzucenia. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Z chwilą wyrażenia zgody na korzystanie z Google Analytics na naszej stronie internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerami Google. W tym procesie do serwera Google przekazywane są następujące informacje:

-        Aktualizacje aplikacji

-        Kliknij ścieżkę

-        Data i godzina wizyty

-        Informacje o urządzeniu

-        Pliki do pobrania

-       Wersja Flash

-        Informacje lokalne

-        Adres IP

-        JavaScript-Support

-        Odwiedzane strony

-        Działalność zakupowa

-        Adres URL

-        Dane użytkowe

-        Interakcje z widżetami

-        Informacje o przeglądarce

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google, umożliwiasz Google bezpośrednie powiązanie Twojego zachowania podczas surfowania z Twoim profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Google. Ponadto korzystanie z Google Analytics powoduje przekazywanie tych danych do następujących odbiorców:

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane do wymienionych poniżej krajów. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

-       Stany Zjednoczone Ameryki

-        Singapur

-        Chile

-        Taiwan

Ponadto Google zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie, Google może uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane do celów marketingowych i analitycznych. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Poniżej znajduje się przegląd plików cookie, które mogą być związane z korzystaniem z Google Analytics:

Nazwa: _ga

Jest to wykorzystywane do rozróżniania użytkowników.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 2 lata

 

Nazwa: _gid

Jest to wykorzystywane do rozróżniania użytkowników.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 1 dzień

 

Nazwa: _gat

Służy do ograniczania szybkości żądań.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 1 minuta

 

Nazwa: _dc_gtm_xxx

Jest to wykorzystywane do rozróżniania użytkowników.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 1 minuta

 

Nazwa: _gat_gtag_xxx

Jest to wykorzystywane do rozróżniania użytkowników.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 1 minuta

 

Nazwa: _gac_xx

Zawiera ona informacje o tym, w którą reklamę kliknięto.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 2 miesiące, 29 dni

 

Nazwa: IDE

Ten identyfikator umożliwia Google rozpoznanie użytkownika w różnych witrynach i domenach oraz wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

 

W stosownych przypadkach korzystanie z Google Analytics może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Jeśli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu danych, mogą Państwo odrzucić funkcje Google Analytics. Niezależnie od tego zalecamy, aby po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a w szczególności przed aktywacją treści osadzonych, regularnie wylogowywać się z konta użytkownika, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do profilu u danego oferenta. Według Google każde przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

b)    Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy "Google Tag Manager", usługi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Tag Manager to system zarządzania tagami. Umożliwia on użytkownikowi aktualizację kodów pomiarowych i powiązanych z nimi fragmentów kodu, zwanych łącznie "tagami", na stronie internetowej użytkownika lub w aplikacji mobilnej. Narzędzie Google Tag Manager, które implementuje tagi, jest domeną bez plików cookie i samo nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager umożliwia uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących wdrożonych za pomocą Google Tag Manager. Podczas odwiedzania tej strony internetowej użytkownik zostanie poproszony o ustawienie swoich preferencji dotyczących prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z usługi Google Tag Manager lub jej odrzucenia. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Podczas korzystania z Menedżera tagów przetwarzane są następujące dane:

-       Zagregowane dane dotyczące wyzwalania tagów

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google, umożliwiasz Google bezpośrednie powiązanie Twojego zachowania podczas surfowania z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Google. Ponadto korzystanie z Google Tag Manager powoduje przekazywanie tych danych do następujących odbiorców:

 

-      Google Ireland Limited

-      Alphabet Inc.

 

-      Google LLC

Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane do wymienionych poniżej krajów. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

 

-         Stany Zjednoczone Ameryki

-                  Singapur

-                  Chile

-                  Taiwan

Jeśli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu danych, mogą Państwo odrzucić funkcje Google Tag Manager. Niezależnie od tego zalecamy, aby po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją treści wbudowanych, regularnie wylogowywać się ze swojego konta użytkownika, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do swojego profilu u danego oferenta. Według Google każde przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

c)     Google DoubleClick

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "DoubleClick", narzędzia marketingu internetowego Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej "Google"). DoubleClick wykorzystuje m.in. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce internetowej. Może to zapobiec wyświetlaniu reklam więcej niż raz. DoubleClick może również wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji, które są związane z żądaniami reklam. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a później za pomocą tej samej przeglądarki internetowej wywoła stronę internetową reklamodawcy i coś tam kupi. Według Google, wspomniane pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystając z DoubleClick, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Podczas odwiedzania tej strony internetowej, zostaniesz poproszony o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z usługi DoubleClick lub jej odrzucenia. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Z chwilą wyrażenia zgody na korzystanie z Google Analytics na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google. Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą DoubleClick:

-        Informacje o przeglądarce

-       Ścieżka dostępu

-        Informacje o plikach cookie

-        Data i godzina wizyty

-       Dane demograficzne

-        Identyfikator jednostki

-        Informacje o lokalizacji

-        Rodzaj sprzętu/oprogramowania

-       Dostawca usług internetowych

-        Adres IP

-        Częstotliwość oglądania reklam

-        Udostępnianie domen

-        Dane dotyczące interakcji

-        Widoki strony

-        Historia wyszukiwania

Jeśli mają Państwo konto użytkownika w Google i są Państwo  zarejestrowani, Google może powiązać wizytę z kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że Google uzyska i zapisze Państwa adres IP. Ponadto, w przypadku korzystania z DoubleClick, dane te są przekazywane następującym odbiorcom:

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane do wymienionych poniżej krajów. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

-       Stany Zjednoczone Ameryki

Ponadto Google zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie, Google może uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane do celów marketingowych i analitycznych. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu przez okres do jednego roku. W stosownych przypadkach korzystanie z Google Analytics może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. DoubleClick wykorzystuje różne środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika, wymienione poniżej:

Nazwa: test_cookie

Opis: Testuje uprawnienia do ustawień przeglądarki w przeglądarce użytkownika.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 1 dzień

Domena: doubleclick.net

Nazwa: IDE

 

Opis: Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Korzystając z tego identyfikatora, Google może rozpoznać użytkownika na różnych stronach internetowych w domenach i wyświetlić spersonalizowane reklamy..

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: doubleclick.net

Jeśli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu danych, mogą Państwo odrzucić funkcje Google Analytics. Niezależnie od tego zalecamy, aby po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją treści wbudowanych, regularnie wylogowywać się ze swojego konta użytkownika, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do swojego profilu u danego oferenta. Według Google każde przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

d)    Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA", usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Korzystamy z Google reCAPTCHA, aby sprawdzić, czy dane wejściowe w naszych formularzach zostały wprowadzone przez człowieka, czy też nieprawidłowo przez automatyczne, maszynowe przetwarzanie. Jest to również nasz uzasadniony interes w zakresie korzystania z Google reCAPTCHA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Google reCAPTCHA to bezpłatna usługa captcha, która chroni strony internetowe przed oprogramowaniem spamowym i nadużyciami ze strony odwiedzających nie będących ludźmi. Usługa ta jest najczęściej używana podczas wypełniania formularzy w Internecie. Usługa captcha to rodzaj automatycznego testu zapewniającego, że działanie w Internecie zostało wykonane przez człowieka, a nie bota. Klasyczne captcha działają z małymi zadaniami, które są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale stanowią znaczne trudności dla maszyn. Dzięki reCAPTCHA nie trzeba już aktywnie rozwiązywać zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Tutaj wystarczy zaznaczyć pole tekstowe "Nie jestem robotem" lub z Invisible reCAPTCHA nawet to nie jest już konieczne. Z reCAPTCHA element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Na podstawie tych działań użytkownika oprogramowanie oblicza tak zwany wynik captcha. Google używa tego wyniku, aby obliczyć, jak prawdopodobne jest, że jesteś człowiekiem, nawet przed wprowadzeniem captcha. reCAPTCHA lub captcha w ogóle są zawsze używane, gdy boty mogłyby manipulować lub nadużywać pewnych działań (takich jak rejestracje, ankiety itp.).

reCAPTCHA gromadzi dane osobowe użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie internetowej rzeczywiście pochodzą od ludzi. Adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA mogą zatem zostać przesłane do Google. Adresy IP są prawie zawsze wcześniej skracane w państwach członkowskich UE lub innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim dane trafią na serwer w USA. Według Google adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że podczas korzystania z reCAPTCHA użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google. Poniższa lista zawiera przegląd danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez Google podczas korzystania z reCAPTCHA:

-         URL (adres strony, z której przychodzi odwiedzający)

-         IP-Adres (z.B. 256.123.123.1)

-         Informacje o systemie operacyjnym (np. Windows, Mac OS X lub Linux)

-         Cookies

-         Zachowanie myszy i klawiatury (każda akcja wykonana za pomocą myszy lub klawiatury jest zapisywana)

-         Ustawienia daty i języka (zapisany zostanie język lub data ustawiona na komputerze).

-         Wszystkie obiekty JavaScript

-         Rozdzielczość ekranu (pokazuje z ilu pikseli składa się wyświetlany obraz)

Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane do wymienionych poniżej krajów. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

-        Stany Zjednoczone Ameryki

Ponadto reCAPTCHA zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie Google może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę internetową. Poniżej przedstawiono przegląd plików cookie, które mogą być związane z korzystaniem z Google reCAPTCHA:

Nazwa: IDE

Wartość: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331669209164-8

Cel: Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick (należącą również do Google) w celu rejestrowania i raportowania działań użytkownika na stronie internetowej podczas kontaktu z reklamami. W ten sposób można zmierzyć skuteczność reklamy i podjąć odpowiednie działania optymalizacyjne. IDE jest przechowywany w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.

Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: 1P_JAR

Wartość: 2019-5-14-12

Cel: Ten plik cookie gromadzi statystyki dotyczące korzystania z witryny i mierzy konwersje. Konwersja ma miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik staje się kupującym. Plik cookie jest również wykorzystywany do wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam. Ponadto plik cookie może być wykorzystywany do zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tej samej reklamy przez użytkownika.

Data ważności: po upływie jednego miesiąca

Nazwa: ANID

Wartość: U7j1v3dZa3316692091640xgZFmiqWppRWKOr

Cel: Nie udało nam się znaleźć wielu informacji na temat tego pliku cookie. W polityce prywatności Google, plik cookie jest wymieniony w połączeniu z "reklamowymi plikami cookie", takimi jak "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID jest przechowywany w domenie google.com.

Data ważności: po 9 miesiącach

Nazwa: CONSENT

Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0

Cel: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również wykorzystywany w celach bezpieczeństwa do weryfikacji użytkowników, zapobiegania oszustwom przy logowaniu i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi atakami.

Data ważności: po 19 latach

Nazwa: NID

Wartość: 0WmuWqy331669209164zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Cel: NID jest używany przez Google do dostosowania reklam do Twoich wyszukiwań w Google. Za pomocą pliku cookie Google "zapamiętuje" Twoje najczęściej wpisywane zapytania do wyszukiwarki lub Twoje wcześniejsze interakcje z reklamami. W ten sposób zawsze otrzymujesz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator, który służy do gromadzenia ustawień osobistych użytkownika w celach reklamowych.

Data ważności: po 6 miesiącach

Nazwa: DV

Wartość:  gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331669209164-4

Cel: Po zaznaczeniu przez użytkownika pola "Nie jestem robotem", ten plik cookie jest ustawiany. Plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do spersonalizowanej reklamy. DV zbiera informacje w formie anonimowej i jest również wykorzystywany do rozróżniania użytkowników.

Data ważności: po 10 minutach

W razie potrzeby użycie Google reCAPTCHA może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Niezależnie od tego zalecamy regularne wylogowywanie się z konta użytkownika po skorzystaniu z sieci społecznościowej, zwłaszcza przed aktywacją zintegrowanych treści, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do profilu u danego oferenta. Według Google wszelkie przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

e) Google Fonts

W celu jednolitej prezentacji na naszej stronie internetowej używamy czcionek udostępnianych przez Google. "Czcionki Google" to usługa Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej "Google"). Podczas odwiedzania tej strony internetowej, użytkownik zostanie poproszony o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi "Czcionki Google". Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z Google Fonts, nawiązywane jest połączenie z serwerami Google i odpowiednia czcionka jest ładowana do pamięci podręcznej przeglądarki. W procesie tym przetwarzane są następujące dane:

-        Adres IP

-        Zgromadzone dane użytkowników

-       Adres URL

-        Wniosek CSS

-        Wymagania dotyczące czcionek

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Google, umożliwiają Państwo tym samym  Google bezpośrednie powiązanie zachowania podczas surfowania z profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Google. Ponadto korzystanie z Google Fonts powoduje przekazywanie tych danych następującym odbiorcom:

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

-        Google Ireland Limited

Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane na całym świecie. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie. Każde przekazanie danych do USA odbywa się według Google zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych lub odmówią Państwo ich stosowania, komputer będzie korzystał z czcionki standardowej. Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?hl=pl oraz w polityce prywatności Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

f)  Google Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "Google Ads" (dawniej Google AdWords), usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Ads umożliwia nam zwrócenie uwagi na nasze atrakcyjne oferty za pomocą nośników reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Dzięki temu możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "AdSerwerów". W tym celu stosujemy tzw. pliki cookie AdServer, dzięki którym można zmierzyć pewne parametry służące do pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Podczas odwiedzania tej strony internetowej użytkownik zostanie poproszony o ustawienie preferencji dotyczących prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z usługi Google Ads lub jej odrzucenia. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Natychmiast po wyrażeniu zgody na korzystanie z usługi Google Ads na naszej stronie internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerami Google. W tym procesie do serwera Google przekazywane są następujące informacje:

-        Wyświetlone reklamy

-        Cookie ID

-        Data i godzina wizyty

-        Informacje o urządzeniu

-        Lokalizacja geograficzna

-        Adres IP

-       Wyszukiwane pojęcia

-       Wyświetlane reklamy

-        Identyfikator klienta

-        Wrażenia

-        Identyfikatory online

-        Informacje o przeglądarce

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google, umożliwiasz Google bezpośrednie powiązanie Twojego zachowania podczas surfowania z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Google. Ponadto korzystanie z Google Ads powoduje przekazywanie tych danych do następujących odbiorców:

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

-        Google Ireland Limited

Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane do wymienionych poniżej krajów. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

-        Chile

-        Singapur

-        Stany Zjednoczone Ameryki

-        Taiwan

Ponadto Google zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie, Google może uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane w celach marketingowych i analitycznych. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu przez okres do jednego roku. Są to wymienione poniżej pliki cookie:

Nazwa: test_cookie

Opis: Jest to ustawione jako test sprawdzający, czy przeglądarka pozwala na ustawianie ciasteczek. Nie zawiera żadnych cech identyfikacyjnych.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 15 minut

Domena: doubleclick.net

 

Nazwa: IDE

Opis: Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Korzystając z tego identyfikatora, Google może rozpoznać użytkownika na różnych stronach internetowych w domenach i wyświetlić spersonalizowane reklamy.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: doubleclick.net

W stosownych przypadkach korzystanie z Google Ads może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Jeśli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu danych, mogą Państwo zrezygnować z funkcji Google Ads. Niezależnie od tego zalecamy, aby po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją treści wbudowanych, regularnie wylogowywać się ze swojego konta użytkownika, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do swojego profilu u danego oferenta. Według Google każde przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony danych i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

g)Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "Google Maps", usługi map online świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Dzięki temu możemy pokazać Państwu interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić wygodne korzystanie z funkcji mapy. Podczas odwiedzania tej strony internetowej użytkownik zostanie poproszony o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi YouTube. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Należy pamiętać, że w przypadku odmowy nie zostaną Państwu pokazane treści. W przypadku zgody Google otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej witryny. Państwa adres IP zostanie przekazany do Google. Jest to niezbędne do udostępnienia Państwu materiału mapowego i odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Podczas korzystania z Google Maps na serwery Google przekazywane są następujące informacje:

-        Informacje o urządzeniu

-        Adres IP

-        Adres URL

Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do  konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były powiązane z Państwa profilem Google, należy się najpierw wylogować. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku lub innych. Google może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że Google może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Możesz też nawet nie otrzymać żadnej informacji na ten temat. Według Google, Państwa dane mogą być przekazywane na całym świecie. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie. Każde przekazanie danych do USA odbywa się w Google zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE.

Jeśli chcą Państwo zapobiec przesyłaniu danych, nie mogą Państwo korzystać z funkcji Google Maps. Niezależnie od tego zalecamy, aby po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją zintegrowanych treści, regularnie wylogowywać się ze swojego konta użytkownika, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do swojego profilu u danego oferenta. Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych, które można znaleźć pod następującym linkiem:https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

h)YouTube

Na stronach internetowych naszej witryny integrujemy filmy z "YouTube", platformy mediów społecznościowych Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej "YouTube"). YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film. Podczas wizyty na tej stronie internetowej zostaną Państwo poproszeni o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi YouTube. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1) a) DSGVO. Natychmiast po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W tym procesie do serwera YouTube przekazywane są następujące informacje:

-        Informacje o urządzeniu

-        Adres IP

-        Adres URL

-        Wyświetlone filmy

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Ponadto podczas korzystania z YouTube dane te są przekazywane następującym odbiorcom:

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

-        Google Ireland Limited

YouTube może dodatkowo przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że YouTube może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy USA w celu kontroli i monitorowania, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków prawnych. Możesz również nie otrzymać nawet żadnej informacji na ten temat. Według YouTube, Państwa dane mogą być przekazywane na całym świecie. Może to mieć miejsce w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.

Ponadto YouTube przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Według YouTube informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym przez okres do 10 lat. W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Jeśli chcą Państwo zapobiec przesyłaniu danych, nie mogą Państwo korzystać z funkcji YouTube. Niezależnie od tego zalecamy, aby po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją treści osadzonych, regularnie wylogowywać się ze swojego konta użytkownika w tym miejscu, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do swojego profilu u danego oferenta. Według YouTube wszelkie przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul umownych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony i wykorzystania danych przez YouTube i Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

10.  Usługi funkcjonalne i projektowanie stron internetowych

a)jQuery

Kod JavaScript z jquery.com jest zintegrowany na naszej stronie internetowej, aby uczynić stronę bardziej atrakcyjną dla naszych gości. Dostawcą jest JSFoundation Inc, Attn: Privacy Office, 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA (zwana dalej "jQuery"). jQuery to bogata w funkcje biblioteka JavaScript, która umożliwia nam uczynienie naszej strony internetowej bardziej interesującą dla odwiedzających. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, animacje lub inne pliki są pobierane z serwera jQuery i przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlić naszą stronę. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami jquery.com. jQuery.com otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzasz naszą stronę wraz z Twoim adresem IP. Cookies są również przechowywane na komputerze, aby umożliwić rozpoznanie, gdy odwiedzasz naszą stronę ponownie. Kiedy odwiedzasz tę stronę po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z usługi jQuery lub jej odrzucenia. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

Według własnych informacji jQuery zbiera i przechowuje dane dotyczące użytkowania w pseudonimowych profilach, które są przechowywane na serwerach jQuery i są chronione przed ingerencją i zmianami przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych w wyniku korzystania z jQuery. Możesz zapobiec przetwarzaniu swoich danych osobowych poprzez usunięcie istniejących plików cookie lub poprzez ogólny zakaz przechowywania plików cookie. Zapobieganie przechowywaniu plików cookie jest możliwe poprzez ustawienia w przeglądarce lub w naszym menedżerze plików cookie podczas wchodzenia na stronę internetową. W przypadku dezaktywacji przechowywania plików cookie należy pamiętać, że może nie być możliwe korzystanie z tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności jQuery, zob.http://jquery.com/ ihttps://privacy-policy.openjsf.org

 

b)MyFonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu czcionek internetowych MyFonts. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

Podczas wizyty na tej stronie internetowej zostaniesz poproszony o określenie swoich ustawień dotyczących ochrony danych. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi "MyFonts". Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z MyFonts, nawiązywane jest połączenie z odpowiednimi serwerami i odpowiednia czcionka jest ładowana do pamięci podręcznej przeglądarki.

MyFonts przetwarza również dane między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

MyFonts stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują MyFonts do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych przy przetwarzaniu odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć między innymi tutaj:https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

 

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z MyFonts znajdziesz w polityce prywatności pod adresem.https://www.monotype.com/legal/privacy-policy.

 

c)Cloudflare CDN

Korzystamy z Content Delivery Network (CDN) firmy Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Monachium Niemcy (dalej "Cloudflare"), aby zwiększyć bezpieczeństwo i szybkość dostarczania treści naszej strony internetowej. W tym celu Cloudflare wykorzystuje pliki cookie i przetwarza dane użytkownika. Cloudflare oferuje tzw. Content Delivery Network oraz różne usługi bezpieczeństwa. Sieć dostarczania treści (zwana również "CDN") to sieć globalnie rozproszonych i połączonych ze sobą serwerów. Dzięki temu strony internetowe ładują się szybciej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, system równoważenia obciążenia zapewnia, że największe porcje naszej strony są dostarczane z serwera, który może wyświetlić tę zawartość dla Ciebie najszybciej. Dzięki CDN znacznie skraca się odległość przesyłania danych do przeglądarki (a więc i czas ładowania strony).

Ponadto Cloudflare oferuje także różne usługi bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed DDoS czy firewall aplikacji internetowych. Są to również tzw. reverse proxy oraz Content Delivery Network. Cloudflare blokuje zagrożenia i ogranicza nadużywające boty i crawlery, które marnują naszą przepustowość i zasoby serwera. Dzięki przechowywaniu naszej strony internetowej w lokalnych centrach danych i blokowaniu oprogramowania spamowego, Cloudflare umożliwia nam zmniejszenie zużycia pasma o około 60%. Dodatkowo, średni czas ładowania strony jest skrócony o około połowę. Według Cloudflare ustawienie "Jestem w trybie ataku" może złagodzić dalsze ataki, wyświetlając zadanie obliczeniowe JavaScript, które musi zostać rozwiązane, zanim odwiedzający uzyska dostęp do witryny. Tak więc, korzystając z Cloudflare, nasza strona internetowa staje się znacznie potężniejsza i mniej podatna na spam lub ataki. Tak więc podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO w optymalizacji naszej strony internetowej i zwiększeniu jej bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że Cloudflare może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez organy USA w celach kontroli i monitoringu bez możliwości skorzystania przez Ciebie z jakichkolwiek środków prawnych. Możesz również nie otrzymać nawet żadnej informacji na ten temat. Według Clouidflare, Twoje dane mogą być przekazywane do krajów wymienionych poniżej. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

-        USA

Ogólnie rzecz biorąc, Cloudflare przechowuje przetworzone dane użytkownika przez mniej niż 24 godziny, ale nie dłużej niż 7 dni. Jeśli jednak adres IP wywoła alarm bezpieczeństwa w Cloudflare, w tym przypadku mogą istnieć wyjątki od okresu przechowywania wymienionego powyżej. Według Cloudflare dane są przechowywane anonimowo i bez danych osobowych. Mogą Państwo całkowicie zapobiec całemu gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Cloudflare poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptów w Państwa przeglądarce lub poprzez zintegrowanie w przeglądarce tzw. blokady skryptów. Według Cloudflare wszelkie przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z postanowieniami leżących u podstaw standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE. Dalsze informacje na temat ochrony i wykorzystania danych przez Cloudflare można znaleźć na następującej stronie internetowej Cloudflare: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/?tid=331669194442

 

d)Platforma zarządzania zgodami Usercentrics

Korzystamy z platformy zarządzania zgodą Usercentrics (Usercentrics) firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium. Usercentrics gromadzi dane z plików dziennika i dane dotyczące zgody za pomocą JavaScript. Ten JavaScript umożliwia nam informowanie użytkowników o ich zgodzie na określone pliki cookie i inne technologie na naszej stronie internetowej oraz uzyskiwanie, zarządzanie i dokumentowanie tej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO. Celem jest poznanie preferencji użytkowników i podjęcie odpowiednich działań.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszego logowania. Okres trwałości pliku cookie wynosi 60 dni. Dane dotyczące zgody muszą być przechowywane przez 6 lat zgodnie z § 257 HGB. Zaświadczenie o odwołaniu wcześniej udzielonej zgody jest przechowywane przez trzy lata. Przechowywanie wynika z jednej strony z naszej odpowiedzialności zgodnie z art. 5 (2) DSGVO. Zobowiązuje to do przestrzegania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Z drugiej strony, okres przechowywania w regularnym okresie przedawnienia zgodnie z § 195 BGB wynosi trzy lata.

Użytkownik może w każdej chwili trwale zapobiec wykonywaniu skryptów JavaScript, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, co uniemożliwiłoby również Usercentrics wykonywanie skryptów JavaScript.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez Usercentrics można znaleźć na stronie: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

11.  Usługi marketingowe

 

a)     Meta- Pixel

Aby rozpoznać zachowanie użytkownika, w ramach naszej strony internetowej używamy "visitor action pixel" firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej "Facebook"). To narzędzie konwersji pozwala nam śledzić działania użytkownika po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Jest to wykorzystywane do monitorowania i analizowania skuteczności naszych reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku. Poniżej znajdują się wszystkie dane (osobowe), które są zbierane podczas lub poprzez korzystanie z usługi:

-         Wyświetlone reklamy

-         Szanowane treści

-         Informacje o urządzeniu

-         Lokalizacja geograficzna

-         Nagłówek HTTP

-         Interakcje z reklamą, usługami i produktami

-         Adres IP

-         Elementy klikane

-         Informacja marketingowa

-         Poufne dane niestandardowe

-         Odwiedzane strony

-        Identyfikator piksela (Pixel ID)

-         Adres URL

-         Sukces kampanii marketingowej

-         Dane użytkowania

-         Zachowanie użytkowników

-         Informacje o plikach cookie Facebooka

-         Identyfikator użytkownika Facebooka

-         Zachowania użytkowników/kliknięcia

-         Informacje o przeglądarce

Chociaż możemy rozpoznać te dane tylko w formie anonimowej, są one również przechowywane i przetwarzane przez Facebook. Nie wiemy, co dokładnie Facebook robi z tymi danymi, ale można założyć, że Facebook może i będzie łączył te dane z Państwa kontem na Facebooku. W ten sposób Facebook może wykorzystać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron na Facebooku w oparciu o potrzeby. W tym celu Facebook i jego partnerzy tworzą profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej pod kątem wyświetlanych Państwu reklam na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. W tym celu Facebook wykorzystuje różne środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika, wymienione poniżej:

Nazwa: _fbp

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: act

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: c_user

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: datr

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: fr

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam..

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: m_pixel_ration

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: pl

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: presence

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: sb

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: spin

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: wd

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

 

Nazwa: xs

Opis: Plik cookie od Facebooka służący do analityki strony internetowej, kierowania reklam i pomiaru reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Domena: facebook.com

Facebook może przekazywać zebrane dane do innego państwa. Należy pamiętać, że Facebook może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do USA istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez możliwości skorzystania z przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista państw, do których dane będą przekazywane. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie:

-        Singapur

-       Wielka Brytania

-        Stany Zjednoczone Ameryki

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, znajdują się w polityce prywatności Facebook, którą można znaleźć pod następującym linkiem:https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Więcej informacji o plikach cookies na Facebooku znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

 

f)      Bing Ads Retargeting

Ta strona wykorzystuje Bing Ads z funkcją retargetingu w celu optymalizacji działań reklamowych i dostarczania reklam. Bing Ads jest usługą firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Aby móc korzystać z tej usługi, na urządzeniu końcowym użytkownika ustawiany jest plik cookie, jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Dzięki temu Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany do naszej witryny i dotarł do wcześniej określonej strony docelowej ("strona konwersji"). Poznajemy jedynie całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na tę reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na naszą stronę. Microsoft przetwarza informacje za pośrednictwem pliku cookie, na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających i są wykorzystywane do wyświetlania reklam. Podczas wizyty w tej witrynie użytkownik zostanie poproszony o określenie swoich ustawień ochrony danych. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi Bing Ads. W związku z tym podstawą prawną jest przetwarzanie Art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Państwa zgoda udzielona w tym kontekście jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. Z chwilą wyrażenia zgody na korzystanie z Bing Ads na naszej stronie internetowej, następujące dane (osobowe) mogą być przetwarzane i przekazywane do Microsoft:

-        Język przeglądarki

-        Informacje o plikach cookie

-        Podpis cyfrowy

-        IP-Adres

-        Microsoft Klick-ID

-        Tytuł strony

-        Adres URL

-        Rozdzielczość ekranu

-        URL

-        Wersja z UET

-        Informacje o wydarzeniach

-        Czas ładowania strony

Bing Ads może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze amerykańskie w celu kontroli i monitorowania bez możliwości odwołania się przez Ciebie do prawa. Możesz nawet nie otrzymać powiadomienia o takim dostępie. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane będą przekazywane. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.

-        Światowy

 

Ponadto Bing Ads wykorzystuje różne środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika:

 

Nazwa: _uetsid

Opis: To jest śledzący plik cookie, który jest używany do ukierunkowanych reklam.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 30 minut

 

Nazwa: MUID

Opis: Jest to plik cookie śledzący identyfikator użytkownika, który pomaga zliczać prawidłowe kliknięcia dla ukierunkowanych reklam.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok, 25 dni

 

Nazwa: MUIDB

Opis: Jest to plik cookie śledzący identyfikator użytkownika używany przez Microsoft Bing Ads, który jest wykorzystywany do reklamy ukierunkowanej.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok, 25 dni

 

Nazwa: _uetvid

Opis: Jest to wykorzystywane do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 16 dni

 

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez Microsoft i Bing Ads można znaleźć pod następującym linkiem:https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

 

g)Klaviyo

Na naszej stronie internetowej używamy "Klaviyo", usługi dla naszego e-mail marketingu. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Klaviyo, 125 Summer St, Boston, MA 02110, USA. Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagamy od Państwa adresu e-mail, jak również informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Stosujemy tzw. procedurę double opt-in, aby zapewnić, że newsletter jest wysyłany za Państwa zgodą. W jej trakcie potencjalny odbiorca zezwala na dodanie siebie do listy dystrybucyjnej. Następnie użytkownik otrzymuje możliwość potwierdzenia rejestracji w prawnie bezpieczny sposób za pomocą e-maila potwierdzającego. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia adres zostanie aktywnie włączony do listy dystrybucyjnej. Proszę pamiętać, że Klaviyo przetwarza Państwa dane osobowe również w USA, między innymi w innych krajach. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony dla przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

Klaviyo stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję UE i mają na celu zapewnienie zgodności Państwa danych z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są one przekazywane do państw trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Klaviyo zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z Klaviyo można znaleźć w polityce prywatności pod adresem https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy.

 

h)Hotjar

Na naszej stronie internetowej używamy "Hotjar", usługi analizy internetowej świadczonej przez Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, (zwanej dalej "Hotjar"). Hotjar wykorzystuje między innymi pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, a także tzw. kod śledzenia. Pliki cookie wykorzystywane przez Hotjar są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez różny czas, w niektórych przypadkach tylko podczas Państwa wizyty, w innych przez 365 dni. Podczas wizyty na tej stronie internetowej zostaniesz poproszony o określenie swoich ustawień prywatności. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi Hotjar. Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Z chwilą wyrażenia zgody na korzystanie z Hotjar na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami Hotjar. W procesie tym przetwarzane są następujące dane osobowe:

Dane zależne od urządzenia, gromadzone przez Twoje urządzenie końcowe i przeglądarkę internetową:

-         Adres IP Twojego urządzenia końcowego (zbierany i przechowywany w formie zanonimizowanej)

-         Adres e-mail, w tym imię i nazwisko, jeśli podałeś go nam za pośrednictwem naszej strony internetowej.

-         Rozmiar ekranu Twojego terminala

-         Typ urządzenia i informacje o przeglądarce

-         Dane geograficzne (tylko kraj)

-         Język prezentacji naszej strony internetowej

-         Interakcje użytkowników

-         Polecenia myszy (ruch, pozycja i kliknięcia)

-         Uderzenia w klawisze

Dane dziennika, które są automatycznie wykorzystywane przez nasz serwer podczas korzystania z Hotjar:

-         Domena odsyłająca

-         Odwiedzane strony internetowe

-         Dane geograficzne (tylko kraj)

-         Język prezentacji naszej strony internetowej

-         Data i godzina dostępu

Hotjar wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, opracowywania raportów dotyczących użytkowania oraz świadczenia innych usług związanych z oceną naszej strony internetowej. Hotjar używa różnych środków do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika, jak wymieniono poniżej:

Nazwa: _hjClosedSurveyInvites

Opis: Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z modalem zaproszenia do ankiety z linku zewnętrznego. Służy do zapewnienia, że to samo zaproszenie nie zostanie wyświetlone ponownie, jeśli zostało już wyświetlone.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

 

Nazwa: _hjDonePolls

Opis: Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany po wypełnieniu przez odwiedzającego ankiety za pomocą widgetu Survey on Site. Jest używany, aby zapewnić, że ta sama ankieta nie jest wyświetlana ponownie, jeśli została już ukończona.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

Nazwa: _hjMinimizedPolls

Opis: Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający minimalizuje widżet ankiety na stronie. Jest on używany do zapewnienia, że widget pozostaje zminimalizowany, gdy odwiedzający nawiguje po Twojej witrynie.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

 

Nazwa: _hjShownFeedbackMessage

Opis: Hotjar cookie, który jest ustawiony, gdy odwiedzający minimalizuje lub kończy przychodzące opinie. Dzieje się tak, aby przychodzące opinie były natychmiast ładowane jako zminimalizowane, gdy odwiedzający przechodzi do innej strony, na której powinny być wyświetlane.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

 

Nazwa: _hjid

Opis: Hotjar cookie, które jest ustawiane, gdy klient po raz pierwszy ląduje na stronie wykorzystującej skrypt Hotjar. Służy do zachowania w przeglądarce identyfikatora użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla tej strony. Dzięki temu zachowanie przy kolejnych wizytach na tej samej stronie jest powiązane z tym samym identyfikatorem użytkownika.

Typ: cookie

Okres przechowywania: 1 rok

 

Nazwa: _hjTLDTest

Opis: Kiedy uruchamiany jest skrypt Hotjar, próbujemy określić najczęstszą ścieżkę do ciasteczek, której należy użyć zamiast nazwy hosta strony. Jest to robione po to, aby pliki cookie (jeśli dotyczy) mogły być współdzielone w różnych subdomenach. Aby to ustalić, próbujemy zapisać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podłańcuchów URL, aż do momentu niepowodzenia. Po tym sprawdzeniu, plik cookie jest usuwany.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Nazwa: _hjUserAttributesHash

Opis: Atrybuty użytkownika wysyłane za pośrednictwem interfejsu API Hotjar Identify są buforowane przez czas trwania sesji, aby określić, kiedy atrybut uległ zmianie i wymaga aktualizacji.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Nazwa: _hjCachedUserAttributes

Opis: Ten plik cookie przechowuje atrybuty użytkownika, które są wysyłane za pośrednictwem interfejsu API Hotjar Identify, gdy użytkownik nie jest w próbce. Te atrybuty są przechowywane tylko wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z narzędziem zwrotnym Hotjar.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Nazwa: _hjLocalStorageTest

Opis: Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy skrypt śledzący Hotjar może korzystać z pamięci lokalnej. Jeśli jest to możliwe, w tym pliku cookie ustawiana jest wartość 1. Dane przechowywane w_hjLocalStorageTest nie mają czasu ważności, ale są usuwane niemal natychmiast po ich utworzeniu.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Nazwa: _hjIncludedInPageviewSample

Opis: Ten plik cookie informuje Hotjar, czy ten odwiedzający jest objęty gromadzeniem danych określonych przez limit odsłon Twojej witryny.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 30 minut

 

Nazwa: _hjIncludedInSessionSample

Opis: Ten plik cookie ma na celu poinformowanie Hotjar, czy ten odwiedzający jest włączony do próbki danych zdefiniowanej przez dzienny limit sesji Twojej witryny.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 30 minut

 

Nazwa: _hjAbsoluteSessionInProgress

Opis: Ten plik cookie służy do rozpoznania pierwszej sesji przeglądania strony przez użytkownika. Jest to flaga True / False ustawiana przez plik cookie.

Typ: cookie

Czas przechowywania: 30 minut

 

Nazwa: _hjFirstSeen

Opis: To identyfikuje pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość True / False wskazującą, czy Hotjar widział tego użytkownika po raz pierwszy. Jest używany przez filtry rekordów do identyfikacji nowych sesji użytkowników.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Nazwa: hjViewportId

Opis: Tutaj są zapisywane informacje o oknie widoku użytkownika, jak np. wielkość i wymiary.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Nazwa: _hjRecordingEnabled

Opis: Jest dodawany w momencie rozpoczęcia nagrywania i odczytywany przy inicjalizacji modułu nagrywania w celu określenia czy użytkownik jest już w nagraniu w danej sesji.

Typ: cookie

Czas przechowywania: Sesja

 

Dalsze informacje na temat ochrony danych w Hotjar można znaleźć w oświadczeniu Hotjar o ochronie danych, z którym można zapoznać się pod następującym linkiem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Securit

12.  Online-Shop

 

a)               Kundenkonto

Mają Państwo możliwość założenia u nas konta klienta. Dzięki temu mają Państwo możliwość np. przeprowadzenia szybkiej odprawy przy kolejnym zamówieniu lub przeglądania swoich zamówień. Oczywiście nie są Państwo zobowiązani do założenia u nas konta klienta i mogą Państwo zamawiać towary również bez konta klienta. Odpowiednio podstawą prawną do założenia konta klienta jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Jeśli chcą Państwo usunąć założone przez siebie konto klienta, wystarczy przesłać nam w tym celu wiadomość na adres: info@gusti-leder.pl .

Do założenia konta klienta wymagane jest podanie danych osobowych. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Jedyne obowiązkowe informacje, które zbieramy, to adres e-mail i wybrane przez Państwa hasło. Oczywiście nie są Państwo zobowiązani do podawania dalszych danych osobowych. Jednak bez tych informacji (np. adresu) nie możemy wysłać Ci zamówionych przedmiotów. Potrzebujemy Twojego adresu, aby przekazać przesyłkę zleconemu przez nas dostawcy usług spedycyjnych, który dostarczy Ci zamówione przedmioty. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

 

b)       PayPal / Sprawdź przez PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal"). PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub biznesowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących. PayPal ma nadal status banku, przynajmniej w niektórych krajach, i dlatego podlega innym lub rozszerzonym przepisom.

W przypadku wybrania "PayPal" jako opcji płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane są automatycznie przekazywane do PayPal. Są to dane, które są niezbędne do wykonania umowy, ale w szczególności do realizacji płatności za pośrednictwem PayPal. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych do PayPal w zakresie wymaganym do realizacji płatności. Tym samym podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Dane osobowe przekazywane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem, np. adres rozliczeniowy, są również niezbędne do realizacji umowy kupna. Jeśli w koszyku przeprowadzą Państwo check-out za pomocą PayPal, PayPal przekaże nam dane osobowe, które zostały zapisane na Państwa koncie PayPal. Te dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli wysłać Państwu przedmioty. Są to zazwyczaj następujące informacje: Nazwisko/ imię, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dokładny zakres zależy jednak od konfiguracji Twojego konta w PayPal.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Dane osobowe przekazane firmie PayPal mogą być przekazywane przez firmę PayPal agencjom kredytowym. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. PayPal może przekazywać dane osobowe firmom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w ich imieniu. Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wobec firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1) a) i b) DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę PayPal oraz na temat ochrony danych można znaleźć w obowiązujących uwagach dotyczących ochrony danych firmy PayPal, które można znaleźć pod następującym linkiem:https://www.paypal.com/uk/legalhub/privacy-full?locale.x=en_US

 

c)        Amazon Payments

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pośrednictwem Amazon Payments. Dostawcą tej usługi płatniczej jest amerykańska firma Amazon.com Inc. Za region europejski odpowiada firma Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; dalej "Amazon").

W przypadku wybrania "Amazon Payments" jako opcji płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane zostaną automatycznie przekazane do Amazon. Są to dane, które są niezbędne do wykonania umowy, ale w szczególności do przetworzenia płatności za pośrednictwem Amazon Payments. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych do Amazon, które są niezbędne do realizacji płatności. Tym samym podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) a) DSGVO. Dane osobowe przekazywane do Amazon to zazwyczaj Państwa imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem, np. adres rozliczeniowy, są również niezbędne do realizacji umowy kupna. Jeśli wymeldują się Państwo za pomocą Amazon Payments w koszyku, Amazon Payments przekaże nam dane osobowe, które zostały zapisane na Państwa koncie Amazon. Potrzebujemy tych danych osobowych, abyśmy mogli wysłać Ci Twoje przedmioty. Są to zazwyczaj następujące informacje: Nazwisko / imię, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dokładny zakres zależy jednak od konfiguracji Twojego konta w Amazon Payments.

Amazon przetwarza dane od Państwa również między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony dla przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Amazon stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe klauzule umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję UE i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane do państw trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Amazon zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2847

Warunki przetwarzania danych w Amazon (AWS GDPR DATA PROCESSING), które odpowiadają standardowym klauzulom umownym, można znaleźć pod adresem. https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z Amazon Payments znajdziesz w Polityce Prywatności na stronie https://pay.amazon.eu/help/201212490

 

d)       Apple Pay

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pomocą Apple Pay. Dostawcą tej usługi płatniczej jest amerykańska firma Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA (dalej "Apple").

W przypadku wybrania "ApplePay" jako opcji płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane zostaną automatycznie przekazane do Apple. Są to dane, które są niezbędne do wykonania umowy, ale w szczególności do realizacji płatności za pośrednictwem ApplePay. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych do ApplePay w zakresie wymaganym do realizacji płatności. Tym samym podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Dane osobowe przekazywane do Apple to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetworzenia płatności. Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, to również dane, które są związane z danym zamówieniem, np. adres rozliczeniowy. Jeśli w koszyku przeprowadzą Państwo kasę za pomocą ApplePay, Apple przekaże nam dane osobowe, które zostały zapisane na Państwa koncie ApplePay. Potrzebujemy tych danych osobowych, abyśmy mogli wysłać Ci Twoje przedmioty. Będą to zazwyczaj następujące informacje: Nazwisko/ imię, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dokładny zakres zależy jednak od konfiguracji Twojego konta ApplePay.

Apple przetwarza dane również między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony dla przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami znajdującymi się w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, Apple stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO). Klauzule te zobowiązują Apple do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć między innymi tutaj:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Apple Pay znajdziesz w Polityce prywatności na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

 

e)        Inne opcje płatności

Oprócz PayPal, Apple Pay i Amazon Payments masz możliwość zapłaty za pomocą przedpłaty, polecenia zapłaty, karty kredytowej (Mastercard, VISA, American Express, Amazon Pay, Apple Pay), faktury lub natychmiastowego przelewu bankowego. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia wcześniejszej kontroli kredytowej w przypadku niektórych metod płatności (np. zakup na rachunek). Wybierając odpowiednią opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności za zakup w naszym sklepie. Tym samym podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) DSGVO. Przekazywane dane osobowe to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Również niezbędne do realizacji umowy kupna są takie dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem, np. adres rozliczeniowy (w celu dostawy zamówionego przez Państwa towaru).

 

f)        Zaufany sklep

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy opinii Trusted Shops. Dostawcą usługi jest Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Z Trusted Shops korzystamy m.in. w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znaku jakości, zebranych ocen), jak również do oceniania kupujących po złożeniu zamówienia, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. W celu realizacji tych funkcji na niniejszej stronie internetowej zintegrowane są widżety Trusted Shops.

Podczas wizyty na tej stronie internetowej zostaną Państwo poproszeni o określenie swoich ustawień dotyczących ochrony danych. Tutaj mają Państwo możliwość wyrażenia zgody lub odrzucenia korzystania z usługi "Trusted Shop". Odpowiednio podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Ponadto jako firma mamy również uzasadniony interes w tym, aby autentyczność i bezpieczeństwo naszego sklepu były wyraźnie rozpoznawalne dla potencjalnych klientów z zewnątrz. Dzięki temu możemy na przykład pokazać, że nie jesteśmy fałszywym sklepem. W związku z tym podstawą prawną do korzystania z Trusted Shop na naszej stronie internetowej jest nadal art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak że zapisane dane nie mogą być przypisane do Ciebie osobiście. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych oraz do analizy błędów.

Po złożeniu zamówienia Państwa adres e-mail, który został zaszyfrowany za pomocą kryptologicznej funkcji jednokierunkowej, zostaje przekazany do Trusted Shops GmbH. Służy to sprawdzeniu, czy jesteś już zarejestrowany w usługach Trusted Shops GmbH i jest tym samym niezbędne do realizacji naszych i Trusted Shops nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie zapewnienia ochrony kupującego związanej z konkretnym zamówieniem w każdym przypadku oraz usług oceny transakcji zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO. W takim przypadku dalsze przetwarzanie odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Jeżeli nie zarejestrowali się Państwo jeszcze w serwisie, to w późniejszym czasie otrzymają Państwo możliwość dokonania pierwszej rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji również zależy od umowy zawartej z Trusted Shops GmbH. Jeżeli nie zarejestrują się Państwo, wszystkie przekazane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a tym samym nie będzie możliwe utworzenie osobistej referencji.

Więcej informacji o danych przetwarzanych w ramach korzystania z Trusted Shops można znaleźć w polityce prywatności na stronie: https://www.trustedshops.pl/

13.   Wycofanie zgody

Jeśli zgodnie z prawem ochrony danych osobowych wyrazili Państwo zgodę na określone wykorzystanie danych i/lub usługi, mogą Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na podany poniżej adres:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de 

14.   Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako podmiot danych mają Państwo różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Podjęliśmy tutaj jako administrator odpowiednie środki, aby przekazać Państwu jako podmiotowi danych wszystkie informacje zgodnie z art. 13 i 14 GDPR oraz wszystkie zawiadomienia zgodnie z art. 15-22 i art. 34 GDPR, które dotyczą przetwarzania w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w prostym i zrozumiałym języku; dotyczy to w szczególności informacji skierowanych specjalnie do dzieci. Informacje są przekazywane na piśmie lub w innej formie, w tym, w stosownych przypadkach, drogą elektroniczną. Na Państwa życzenie informacje mogą być również przekazane ustnie, pod warunkiem, że Państwa tożsamość jako osoby, której dane dotyczą, została udowodniona w innej formie.

Między innymi mają Państwo oczywiście prawo w każdej chwili zażądać pisemnie lub elektronicznie informacji o przechowywanych danych na Państwa temat i ich pochodzeniu, odbiorcy (odbiorcach), któremu (którym) dane są przekazywane i celu ich przechowywania. Ponadto mają Państwo prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych oraz, jeśli spełnione są ku temu wymogi prawne, usunięcia lub zablokowania Państwa danych. W tym celu wystarczy zwykła wiadomość na podany poniżej adres:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de 

 

W szczególności wymieniłeś następujące prawa:

14.1         Prawo do potwierdzenia i informacji

Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane.

Jeżeli przetwarzamy dane pochodzące od Państwa, mogą Państwo zażądać od nas informacji o:

a.)     celach, dla których przetwarzane są dane osobowe;

b.)      kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane;

c.)      odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe dotyczące Pani/Pana osoby;

d.)      planowanych okresach przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

e.)     istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas danych lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f.)    istnieniu prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

g.)      wszelkich dostępnych informacjach na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

h.)      istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo również prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

14.2         Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec nas, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Oczywiście musimy niezwłocznie dokonać sprostowania.

14.3         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na następujących warunkach:

a.)              jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający nam weryfikację prawidłowości danych osobowych;

b.)             jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie zgadzasz się na usunięcie danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

c.)              jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

d.)             jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy, do których jesteśmy uprawnieni, przeważają nad Państwa podstawami.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane przez nas lub przez upoważnione osoby trzecie wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, poinformujemy Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

14.4         Prawo do usunięcia danych

a.)            Zobowiązanie do usunięcia

Mogą Państwo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

     I.Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

   II.Odwołujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (1) a lub art. 9 (2) a DSGVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 III.    Sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 (2) DSGVO.

IV.   Dane osobowe dotyczące Pani/Pana były przetwarzane niezgodnie z prawem.

  V.Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

VI.    Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 (1) DSGVO.

 

b.)      Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące Państwa i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmiemy rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

c.)              Wyjątki

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

     I.zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne

     I. do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

   II.dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

 III.    ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 DSGVO;

IV.    do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, jeżeli prawo, o którym mowa w sekcji a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub

  V.w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

14.5         Prawo do informacji

Jeżeli dochodzili Państwo wobec nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

14.6        Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przeniesienia tych danych bez przeszkód do innego administratora, pod warunkiem, że

a.)              przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz

b.)            przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

14.7         Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Wówczas nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

14.8         Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody w świetle prawa o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

14.9    Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

a.)    jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami,

b.)    jest dozwolone na mocy przepisów Unii lub państwa członkowskiego, którym podlegamy, a przepisy te zawierają odpowiednie środki zabezpieczające Twoje prawa i wolności oraz Twoje uzasadnione interesy; lub

c.)    odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków wymienionych w a.) i c.), podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów.

14.10  Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 GDPR.

15.   Reklama e-mailowa

Jeśli zarejestrowali się Państwo osobno na newsletter, adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, nie ponosząc żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek bazowych Państwa dostawcy usług dostępu. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio z newslettera, wysyłając e-mail na adres info@gusti-leder.de.

16.    Dalsze informacje 

Jeśli masz dalsze pytania lub sugestie na temat "ochrony danych”, lub jeśli chcesz uzyskać informacje na temat swoich danych lub chciałbyś je poprawić lub usunąć, napisz e-mail lub list:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de 

 

Rostock, im Dezember 2022

 

 

Ostatnio oglądane
gusti-leder.de Reviews with ekomi.de