Prawo odstąpienia od umowy

Zasady odwołania i formularz anulowania dla konsumentów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

Zasady anulowania

Prawo do odwołania

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Okres anulowania wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz nas o tym poinformować pod adresem:

GUSTI LEDER GMBH, ERICH-SCHLESINGER- STR. 62,

18059 ROSTOCK

info@gusti-leder.pl +49 (0) 0381 / 79990031

w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej z nami umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie przed końcem okresu odstąpienia.

Konsekwencje unieważnienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tej spłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dostaliśmy informację o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

Koniec instrukcji odwołania

Formularz zwrotu modelu

(Jeśli chcesz dokonać zwrotu, wypełnij i wyślij ten formularz na podany adres)

Gusti Leder GmbH – Magazyn zwrotów
Prenzlauer Str. 3G
17321 Löcknitz
E-MAIL: info@gusti-leder.pl

  • Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących produktów (*) / świadczenie następujących usług (*)
  • Data złożenia zamówienia (*) / odebrania w dniu (*)
  • Nazwa konsumenta(ów)
  • Adres pocztowy konsumenta(ów) 
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
  • Data

_____________

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.

Ostatnio oglądane